STUDIE: Diplomová práce VŠE v Praze

TÉMA: Umění a udržitelnost: Možnosti a meze znovuvyužití uměleckého materiálu na příkladu organizace art re use. Cílem diplomové práce je prozkoumat vztah mezi uměním a udržitelností a jeho odraz na současné české umělecké scéně. Práce předkládá seznámení s dosavadními teoretickými východisky zkoumání prolínání umění a ekologie, s důrazem na oblast udržitelnosti. Především se práce zaměřuje na koncept tzv. re-use center, která mohou v budoucnosti představovat odpověď na otázku nakládání s odpadem. Zvláštní důraz je zde kladen na úlohu municipalit v podpoře re-use center, ale i občanské a umělecké platformy apelující na oficiální orgány či přebírající inciativu. Práce je orientovaná na praktické hledisko problematiky – prostřednictvím řady drobných případových studií přináší ukázky dobré praxe z ČR i zahraničí, primárně se však věnuje analýze organizace art re use, na jejímž příkladu prezentuje možnosti a limity znovuvyužití uměleckého materiálu. Vlastním přínosem práce je prostřednictvím strategické analýzy identifikace hlavních problémů organizace a návrh jejich možných řešení, která zástupci art re use mohou reálně využít.

Celá práce i s hodnocením ke stažení zde.